Štatút súťaže "Kontrolný deň"
hello world!

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže “Kontrolný deň” 

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá súťaže „Kontrolný deň“ a je jediným, záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto súťaž (ďalej len „Štatút“).

I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „Kontrolný deň“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3518/B

(ďalej len „Organizátor“).

Organizátor vyhlasuje propagačnú a reklamnú súťaž podľa pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor.

II. Účel súťaže 

Predmetom a účelom Súťaže je zvýšenie povedomia o značke Organizátora a propagácia prebiehajúceho stavebného projektu Organizátora a služieb, ktoré táto inštitúcia ponúka.

III. Termín konania súťaže 

Súťaž je časovo limitovaná a prebieha od 1. 10. 2021 (00:00:00) do 30. 5. 2022 (23:59:59) (ďalej len „trvanie súťaže”):

Uskutočnenie žrebovaniaTermín kontaktovania výhercovTermín konania udalosti, na ktorej sa výhercovia budú môcť zúčastniť
31. 5. 202231. 5. 2022V rozmedzí 31. 5. 2022 – 30. 6. 2022

IV. Výhra v súťaži

  1. Cenou v Súťaži je osobná účasť na kontrolnom dni stavby.
  1. Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,00 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane oslobodená. Z uvedeného vyplýva, že výherca výhry z vyššie uvedených nemá povinnosť tento príjem zdaniť, nakoľko ani jedna výhra neprevyšuje sumu 350,00 €.
  1. Cenu do súťaže zabezpečí Organizátor po žrebovaní. Výherca nahlási kontaktné údaje, ktoré Organizátor použije na komunikáciu s výhercom. Za správnosť kontaktných údajov je zodpovedný vyžrebovaný výherca.

V. Podmienky zapojenia sa do súťaže

a) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba (ďalej len „účastník súťaže“), ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony a súhlasí s podmienkami tejto súťaže. 

b) Účastník súťaže sa do súťaže zapojí nasledovne:

  1. Prihlási sa na odber newslettera v spodnej časti webovej stránky www.visnovebude.sk
  2. Pri prihlásení je Účastník súťaže povinný kliknúť na začiarkavacie políčko (checkbox) s textom “Chcem sa zapojiť do súťaže” 

c) Zo Súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a viazaní finanční agenti Organizátora súťaže a členovia štatutárnych orgánov Organizátora súťaže a osôb, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, ako aj osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá a Organizátor je oprávnený vyžrebovať nového výhercu. 

d) Zapojenie účastníkov súťaže Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby zverejňuje Organizátor aj prostredníctvom svojho webového sídla www.visnovebude.sk/statut-sutaze-kontrolny-den.

VI. Žrebovanie

a) Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční prostredníctvom online programu na žrebovanie. Žrebovaním výhercov sa rozumie ich náhodný výber spomedzi účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky zapojenia sa do súťaže podľa článku 5. tohto štatútu súťaže. 

b) Žrebovanie výhercov súťaže sa uskutoční podľa harmonogramu uvedenom v článku 2 tohto štatútu súťaže. 

c) Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť iba raz. V prípade, ak sa opakovane prihlási na odber newslettera, do databázy sa zapíše len raz. 

e) Vyžrebovaní výhercovia budú o výhre informovanú e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 5 pracovných dní odo dňa žrebovania, nárok výhercu na výhru zaniká a Organizátor je oprávnený vyžrebovať nového výhercu. 

f) Ak vyžrebovaný výherca výhru odmietne, nárok výhercu na výhru zaniká a Organizátor je oprávnený vyžrebovať nového výhercu. 

g) Vyžrebovaní výhercovia budú zverejnenú aj na webovej stránke www.visnovebude.sk

h) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.

VII. Odovzdanie výhry

a) Vyžrebovaný výherca bude o následných organizačných pokynoch oboznámený cez e-mailovú komunikáciu alebo telefonát. 

b) Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť, a to na účely realizácie práv a/alebo plnenia povinností podľa tohto štatútu súťaže. 

VIII. Osobitné ustanovenia 

a) Akákoľvek výmena výhry za finančnú hotovosť alebo inú protihodnotu je vylúčená. Výherca nemá nárok na zámenu výhry alebo jej poskytnutie v inom rozsahu ako je uvedené v článku 4. tohto štatútu súťaže. Výhra je neprenosná. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 

b) Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje poskytnuté výhercom. V prípade, ak tieto údaje budú výhercom poskytnuté nesprávne a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na poskytnuté kontaktné údaje klienta z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť výhercom v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru. 

c) Nárok výhercu na výhru v súťaži zaniká aj v prípade: i. ak výherca výhru telefonicky, písomne alebo e-mailom odmietne, ii. ak výherca výhru nepreberie v lehote stanovenej Organizátorom, iii. ak výherca pred prevzatím výhry zomrie.

d) V prípade, ak nárok výhercu zanikne podľa predchádzajúceho odseku, nevzniká výhercovi, resp. jeho právnym nástupcom nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie voči Organizátorom súťaže. 

e) Organizátor neuhradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. 

f) Ak klient nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v žrebovaní, resp. na výhru. Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

IX. Ochrana osobných údajov 

a) Účastník súťaže udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sú údaje poskytnuté na Instagrame (v rozsahu meno, priezvisko, trvalá adresa – ulica, číslo, PSČ, mesto, telefonický kontakt a e-mailová adresa, vrátane zverejnenia výsledkov súťaže podľa článku 6 bodu e) tohto štatútu, na dobu trvania tejto súťaže Účastník súťaže pri zaradení do Súťaže udelí súhlas so spracovaním mena, priezviska, adresy na doručovanie, telefónneho čísla za účelom účasti v Súťaži a zverejnení výsledkov žrebovania na určenom instagramovom profile a zaslania výhry. V prípade odvolania tohto súhlasu alebo uplynutím doby spracovania Organizátor osobné údaje zlikviduje. Organizátor má zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môže účastník súťaže kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese Organizátorov alebo elektronicky na adrese otazka@ndsas.sk.

b) Súhlas so spracovaním údajov na daný účel je dobrovoľný a je možné ho bezplatne a kedykoľvek odvolať elektronicky na otazka@ndsas.sk.

c) Účastník súťaže má v zmysle nariadenia nasledujúce práva: právo na prístup a na informácie k svojím osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov (právo "na zabudnutie"), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)  právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Účastník súťaže si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Organizátorom si účastník súťaže môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť 

d) Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach dotknutej osoby zverejňuje Organizátor aj prostredníctvom svojho webového sídla www.visnovebude.sk/statut-sutaze-otvorenie.

X. Záverečné ustanovenia 

a) Súťaž je hrou v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Súťaž je zároveň propagačnou súťažou v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto sa na ňu ustanovenia uvedeného zákona týkajúce sa prevádzkovania a organizácie hazardných hier nevzťahujú. 

b) Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

c) Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže počas celej doby trvania súťaže až do prevzatia výhry výhercom. Organizátor nie je povinný odovzdať výhercovi výhru podľa článku 4. týchto pravidiel súťaže ani v prípade, ak výhercovi bolo oznámené, že bol vyžrebovaný, ale skôr ako došlo k prevzatiu výhry, vyšlo najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie sa do súťaže. 

d) Organizátor si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhry v rozpore s podmienkami súťaže alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo účastníka súťaže vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť v prípade ak skôr, ako došlo k odovzdaniu výhry vyšlo najavo, že neboli splnené podmienky pre zapojenie súťažiaceho do súťaže alebo že neboli splnené podmienky súťaže. 

e) Tieto pravidlá súťaže sú prístupné na internetovej stránke Organizátora: www.visnovebude.sk/statut-sutaze-kontrolny-den.

f) Pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť prvým dňom trvania súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže zmeniť alebo súťaž ukončiť aj počas trvania súťaže. Takáto zmena nadobudne účinnosť dňom jej zverejnenia. 

V Bratislave, dňa 29. 9. 2021, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Odoberajte newsletter 
Vedieť ako prví tie najnovšie novinky z najsledovanejšej stavby na Slovensku je super.
> Zistite viac o súťaži

Odoslaním formulára potvrdzujete, že súhlasite s pravidlami ochrany osobných údajov.
SK
zmeniť
EN
Domov
Súťaž
O stavbe
Novinky
arrow-right