Práce meračov v tuneli prebiehajú nonstop

V tuneli Višňové sa striedajú v sedemdňových intervaloch desiati merači. Traja sú na dennej zmene, dvaja merajú v noci, počas pracovného týždňa sa k nim ešte pridáva hlavný banský merač. Vyzbrojení sú najmodernejšou technikou, denne produkujú kvantá dát, ktoré potom spracovávajú v počítačoch a poskytujú výstupy stavbe i investorovi. A druhá skupina trinástich meračov pôsobí na východnom portáli.

Úvodné práce

Na začiatku stavby bolo potrebné premerať komplet Podrobnú vytyčovaciu sieť v tuneli. Následne zamerať, pasportizovať pôvodný stav celého tunela. Skenovanie prebiehalo s presnosťou pripojenia na 3 mm a rastrom meraných bodov 1x1 cm.

Primárne ostenie

Pri profilácii primárneho ostenia bolo potrebné vyznačiť všetky podprofily a nadprofily. Po sprofilovaní prebehlo skenovanie a porovnanie situácie voči projektovanému profilu. Z výsledkov sa počítali kubatúry striekaného betónu a plochy frézovania.

„Keďže išlo o rozsiahlu profiláciu, pri ktorej sa zničili pôvodné body vytyčovacej siete, museli sme ich priebežne obnovovať, čo bola veľmi náročná práca, aby bola zachovaná presnosť bodového poľa,“ konštatuje Peter Kríž, vedúci skupiny meračov.

Sekundárne ostenie

Následne sa začala realizácia sekundárneho ostenie - výkopy dna, betónovanie podkladných betónov, osádzanie drenáže, betónovanie základových pásov, betónovanie hornej klenby.

„Všetky tieto činností požadujú najskôr prvotné vytýčenie, následnú kontrolu uloženia debnenia a potom zamerania už hotových blokov. Z každého zamerania sa vyhotovujú priečne profily, kde sú zobrazené namerané hodnoty,“ dopĺňa Peter Kríž.

Ďalšie práce v tuneli

Merania prebiehajú aj pri pokládke konštrukčných vrstiev vozovky, pri navádzaní grejdrov či finišérov. Potrebné je zameriavať jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky, položené obrubníky a žľaby. A v niektorých úsekoch, ak to geológia vyžaduje, sa vykonávajú ešte konvergenčné merania tj. merania deformácií. Každomesačne sa tvoria geodetické protokoly, kde sú všetky merania porovnávané s projektom, počítané kubatúry, plochy, dĺžky. Tieto potom slúžia ako technický podklad pri fakturácií.

Technické vybavenie

Aby mohli merači dosahovať požadované presnosti meraní, pracujú s najlepšou technikou na geodetickom trhu. K dispozícii majú univerzálne meracie stanice Leica TS15 a TS16 s uhlovou presnosťou 1" a dĺžkovou 1 mm + 1.5 ppm. Taktiež používajú laserový skener Leica Scenstation C10. Pre spracovanie nameraných  hodnôt používajú okrem klasických programov ako je Autocad a Microstation taktiež tunelársky program Tunel Amberg, v ktorom spracovávajú 80 % všetkých geodetických meraní v tuneli.

„Výhodou práce v tuneli je pomerne stabilná teplota a určite Vás tu nespáli slnko, ako sa to stáva pri povrchových meraniach na cestných či mostných úsekoch. No zmoknúť sa dá aj v tuneli - ak sú väčšie priesaky vôd,“ s odľahčením dodáva Peter Kríž, vedúci strediska Merania a geodetických služieb Skanska SK.

Najnovšie správy
1 2 3 9
hello world!
Odoberajte newsletter 
Vedieť ako prví tie najnovšie novinky z najsledovanejšej stavby na Slovensku je super.
> Zistite viac o súťaži

Odoslaním formulára potvrdzujete, že súhlasite s pravidlami ochrany osobných údajov.
SK
zmeniť
EN
Domov
Súťaž
O stavbe
Novinky
arrow-right