Výstavba D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala pokračuje, ukladáme nosníky na mostoch

Na stavbe úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala sa pracuje aj naďalej, špecialisti na mostné konštrukcie aktuálne ukladajú nosníky. Spolu s ťažkou mechanikou tak pracujú na výstavbe mostných objektov. Správnosť uloženia nosníkov kontrolujú geodeti. Montáž nosníkov na mostoch prebieha vo výške najviac 40 metrov.

Mostné polia majú dĺžku 40 metrov. Jeden nosník váži 72 ton, pričom celkovo ich je už na stavbe 54 kusov a vo výrobni ďalších 51. Jeden nosník je zložený z troch častí vyrobených ako železobetónové prefabrikáty s dĺžkou zhruba 13 metrov. Po dovezení na stavbu ich mostári uložia čelami k sebe a spoja ich predpínacími lanami do výsledného tvaru. Následne ich dvíhajú dvomi žeriavmi s nosnosťou 400 a 500 ton, pričom rýchlosť zdvihu je približne 10 metrov za minútu.

Cestné a mostné objekty na tejto stavbe tvorí 8 mostov, 10 oporných múrov, 2 protihlukové steny a jedna mimoúrovňová križovatka. Trasu dopĺňa dvojrúrový, 7,5 kilometrov dlhý tunel Višňové. Celkovo stavbu tvorí 118 objektov. Dĺžka celej stavby je viac než 13,5 kilometra.

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala spolu s úsekom D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (odovzdaný na začiatku roka 2021) ponúknu mestu Žilina plnohodnotný diaľničný obchvat. V synergii s úsekom diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno sa zabezpečí odklon celej tranzitnej nákladnej dopravy mimo Žiliny v každom smere, čo prispeje k zníženiu environmentálnej záťaže v tomto meste. Motoristom tento obchvat usporí orientačne 15 – 23 minút jazdy.

Video: Poďte s nami na stavbu

Spoločne s expertmi vo svojom fachu zo spoločnosti Skanska Vám predstavíme projekt výstavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové. Náš kolega František ich v údolí žeriavov vyspovedal za Vás. V prvej časti sa poďte pozrieť na grandióznu výstavbu mostov. Na najsledovanejšej stavbe Slovenska to odsýpa.

Práce na stavbe diaľnice intenzívne pokračovali aj počas zimy

Na stavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové sa práce nezastavili ani počas zimných mesiacov, napredujú po celej trase – na úsekoch cestných, mostných i v tuneli. Stavba je pod drobnohľadom všetkých zúčastnených - dňa 15.2.2022 navštívil stavbu prezident celosvetového koncernu Skanska Anders Danielsson, dňa 23.2.2022 prebehol štatutárny kontrolný deň. Pozývame aj vás na návštevu stavby – môžete si ju prezrieť z vtáčej perspektívy, ako ju dron nasnímal v druhej polovici februára. V niektorých stavebných objektoch ponúkame pohľad na progres prác v porovnaní so situáciou  spred desiatich mesiacov.

Pozrite si s nami progres stavby v krátkom videu

Prezident celosvetového koncernu Skanska Anders Danielsson na obhliadke stavby D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové

Prezident celosvetového koncernu Skanska Anders Danielsson pricestoval 15.2.2022 do Višňového, aby si osobne prezrel túto dôležitú stavbu diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové:

„Som veľmi rád, že som mal možnosť vidieť toto komplexné dielo. Vidím a vnímam tu profesionálny tím, ktorý má stavbu pod kontrolu, vie čo robí a profesionálne ju riadi. Je to jasné potvrdenie, že Skanska je adekvátny partner pre tie najnáročnejšie diela.“

Prehliadky stavby sa zúčastnili aj Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe a Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skanska SK, ktorý konštatoval: „Od dátumu prevzatia staveniska, čo bolo v máji 2021 na mimotunelovom úseku vidno veľký progres. Kde ešte v mesiaci máj bola zelená lúka, dnes sa už na nej týčia piliere mostných objektov SO 202 a 204. V tuneli aktuálne prebieha profilácia, sekundárne ostenie, izolácia ako aj príprava dna na realizáciu podkladaných vrstiev vozovky.“

Vedúci strediska podzemných stavieb Igor Jurík skonštatoval, že v betonáži sekundárneho ostenia tunela Višňové sme sa dostali za polovicu:

„Takmer 10 000 domiešavačov za obdobie od mája 2021 do dnešného dňa donieslo do tunela 80 000 m3 betónu. Pre predstavu to je zabetónovaná vozovka šírky 7,5 metra, hrúbky 0,4 metra a dĺžky takmer 27 kilometrov. Denne máme nasadené personálne kapacity a mechanizmy, ktoré zabezpečujú obsadenie vyše 30 pracovísk. Z dôvodu zložitých logistických obmedzení je doprava v tuneli rušná, denne tu prejdú desiatky stavebných mechanizmov a pracovných áut. Náš tím zároveň zabezpečuje aj komplikované projekčné a opravné práce.“

Tunel Višňové je špecifický aj tým, že nemá len dve tunelové rúry, ale aj 29 priečnych prepojení o dĺžke takmer 1 000 m a aj ďalšiu rúru a to drenážnu štôlňu v strede medzi hlavnými tunelovými rúrami o dĺžke cca 7 500 m, ktorá plní funkciu odvodnenia tunela.

Cestné a mostné objekty na tejto stavbe tvorí 8 mostov, 10 oporných múrov, 2 protihlukové steny, jedna mimoúrovňová križovatka. Trasu dopĺňa dvojrúrový, 7,5km dlhý tunel Višňové. Celkovo stavbu tvorí 118 objektov.

Dnešná mimoriadna situácia v tuneli Višňové, zvládnutá vďaka dobrej príprave a spolupráce zhotoviteľa, požiarnych a záchranných zložiek

Čas, kvalita a bezpečnosť - to sú tri pravidlá, ktorými sa riadia najsledovanejšia dopravná stavba na Slovensku, D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Napriek vysokému štandardu bezpečnosti bola v utorok 8.2.2022 o 16:25 nahlásená mimoriadna situácia v tuneli Višňové. Jednalo sa o požiar v dôsledku skratu na elektrickom vedení. Miesto požiaru bolo lokalizované a požiar uhasený prenosnými hasiacimi prístrojmi priamo pracovníkmi, ktorí situáciu ohlásili. Práce boli obnovené o 22:00 hod.

V utorok 8.2.2022 o 16:25 bola nahlásená mimoriadna situácia v tuneli Višňové. Jednalo sa o požiar v dôsledku skratu na elektrickom vedení. Miesto požiaru bolo lokalizované a požiar uhasený prenosnými hasiacimi prístrojmi priamo pracovníkmi, ktorí situáciu ohlásili. Ihneď po udalosti bola vyhlásená v tuneli mimoriadna situácia. Vedúci likvidácie havárii vyhlásil evakuáciu tunela a pracovníci sa postupne podľa pripraveného evakuačného plánu zhromaždili pred portálmi tunela. Bola zrealizovaná evakuácia všetkých pracovníkov tunela. Na miesto zásahu boli povolané záchranné zložky. 5 pracovníkom, ktorí boli zasiahnutí zadymením bola RZP poskytnutá prvá pomoc a následne boli prevezení na pozorovanie do najbližšieho nemocničného zariadenia.

„Podľa informácie z nemocnice, budú pracovníci zo zdravotníckeho zariadenia prepustení ráno 9.2.2022. Aj táto situácia nám v praxi potvrdzuje, aká je pri takejto náročnej stavbe dôležitá príprava, tak  havarijného a evakuačného plánu. Som rád, že sa nikomu nič nestalo, spolupráca s požiarnymi a záchrannými zložkami bola vysoko profesionálna. Faktom zostáva, že napriek vysokému štandardu bezpečnosti na tejto stavbe, musíme byť pripravení adekvátne a profesionálne reagovať na každú situáciu„ komentoval Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo a člen predstavenstva  Skanska SK.

Tunel bol následne skontrolovaný pracovníkmi HBZS (hlavnej banskej bezpečnostnej stanice) a práce boli obnovené cca o 22:00 hod. 

Momentálne sa stavbe D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pracuje 24/7 dní v týždni, denná kapacita je cca 400 pracovníkov denne.

Práce meračov v tuneli prebiehajú nonstop

V tuneli Višňové sa striedajú v sedemdňových intervaloch desiati merači. Traja sú na dennej zmene, dvaja merajú v noci, počas pracovného týždňa sa k nim ešte pridáva hlavný banský merač. Vyzbrojení sú najmodernejšou technikou, denne produkujú kvantá dát, ktoré potom spracovávajú v počítačoch a poskytujú výstupy stavbe i investorovi. A druhá skupina trinástich meračov pôsobí na východnom portáli.

Úvodné práce

Na začiatku stavby bolo potrebné premerať komplet Podrobnú vytyčovaciu sieť v tuneli. Následne zamerať, pasportizovať pôvodný stav celého tunela. Skenovanie prebiehalo s presnosťou pripojenia na 3 mm a rastrom meraných bodov 1x1 cm.

Primárne ostenie

Pri profilácii primárneho ostenia bolo potrebné vyznačiť všetky podprofily a nadprofily. Po sprofilovaní prebehlo skenovanie a porovnanie situácie voči projektovanému profilu. Z výsledkov sa počítali kubatúry striekaného betónu a plochy frézovania.

„Keďže išlo o rozsiahlu profiláciu, pri ktorej sa zničili pôvodné body vytyčovacej siete, museli sme ich priebežne obnovovať, čo bola veľmi náročná práca, aby bola zachovaná presnosť bodového poľa,“ konštatuje Peter Kríž, vedúci skupiny meračov.

Sekundárne ostenie

Následne sa začala realizácia sekundárneho ostenie - výkopy dna, betónovanie podkladných betónov, osádzanie drenáže, betónovanie základových pásov, betónovanie hornej klenby.

„Všetky tieto činností požadujú najskôr prvotné vytýčenie, následnú kontrolu uloženia debnenia a potom zamerania už hotových blokov. Z každého zamerania sa vyhotovujú priečne profily, kde sú zobrazené namerané hodnoty,“ dopĺňa Peter Kríž.

Ďalšie práce v tuneli

Merania prebiehajú aj pri pokládke konštrukčných vrstiev vozovky, pri navádzaní grejdrov či finišérov. Potrebné je zameriavať jednotlivé konštrukčné vrstvy vozovky, položené obrubníky a žľaby. A v niektorých úsekoch, ak to geológia vyžaduje, sa vykonávajú ešte konvergenčné merania tj. merania deformácií. Každomesačne sa tvoria geodetické protokoly, kde sú všetky merania porovnávané s projektom, počítané kubatúry, plochy, dĺžky. Tieto potom slúžia ako technický podklad pri fakturácií.

Technické vybavenie

Aby mohli merači dosahovať požadované presnosti meraní, pracujú s najlepšou technikou na geodetickom trhu. K dispozícii majú univerzálne meracie stanice Leica TS15 a TS16 s uhlovou presnosťou 1" a dĺžkovou 1 mm + 1.5 ppm. Taktiež používajú laserový skener Leica Scenstation C10. Pre spracovanie nameraných  hodnôt používajú okrem klasických programov ako je Autocad a Microstation taktiež tunelársky program Tunel Amberg, v ktorom spracovávajú 80 % všetkých geodetických meraní v tuneli.

„Výhodou práce v tuneli je pomerne stabilná teplota a určite Vás tu nespáli slnko, ako sa to stáva pri povrchových meraniach na cestných či mostných úsekoch. No zmoknúť sa dá aj v tuneli - ak sú väčšie priesaky vôd,“ s odľahčením dodáva Peter Kríž, vedúci strediska Merania a geodetických služieb Skanska SK.

Prvé bloky podkladových vrstiev pod vozovku tuneli Višňové sú položené

V tuneli Višňové spoločnosť Skanska začala na prelome rokov s úvodnou pokládkou podkladových betónov pod budúcu vozovku. V oboch tunelových rúrach je celkovo naprojektovaných vyše 1 200 betónových blokov, do ktorých pôjde cca 72 000 m3 betónu. Pokládka je realizovaná 3D navádzaným grejdrom, ktorého milimetrovú presnosť zabezpečuje robotická totálna stanica.

„Na prelome rokov sme začali s realizáciou betonáže pláne pod vozovkové vrstvy v tuneli. Zatiaľ sme zabetónovali 15 blokov v severnej tunelovej rúre. A nakoľko sme minulý týždeň ukončili betonáž sekundárneho ostenia v druhom zálive, to nám umožňuje pokračovať v betonáži pláne v ďalších blokoch“, hodnotí súčasný priebeh prác v tunelových rúrach Igor Jurík, vedúci strediska Podzemných stavieb Skanska SK.

„Spoločnosť Skanska rozširuje personálne kapacity a mechanizmy jednak v tuneli ako aj na vonkajších úsekoch stavby pre čo najrýchlejší postup prác na dostavbe tohto úseku diaľnice,“ dodáva Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo Skanska SK.

Prečo sa termín sprejazdnenia diaľnice možno posunie

Na poslednom kontrolnom dni progresu výstavby úseku D1 s tunelom Višňové sme na stôl dostali výsledky veľmi detailnej diagnostiky – primárneho ostenia tunela, sekundárneho ostenia tunela a drenážneho potrubia na odvod horninovej vody. V kontexte týchto posledných informácií by bolo zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti korektné uviesť, že termín sprejazdnenia úseku sa posúva o niekoľko mesiacov.

Na stavbe však pôsobí skúsený zhotoviteľ a sme pripravení prijímať akceleračné opatrenia. Zatiaľ je však veľmi predčasné hovoriť o konkrétnom termíne sprejazdnenia ako aj o sume navýšenia. „Podľa detailnej diagnostiky a informácií, ktoré máme dnes k dispozícii, očakávame, že sanačné opatrenia a odstraňovanie vád bude trvať niekoľko mesiacov. Je si treba uvedomiť, že niektoré práce sa dajú robiť v súbehu,“ vraví Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo a člen predstavenstva Skanska SK.

Teraz Vám vysvetlíme, čo výsledky detailnej diagnostiky odhalili.

„Čo sa týka primárneho ostenia tunela, je potrebné vykonať dokončovacie práce vo veľkom rozsahu. Pri sekundárnom ostení je absolútne nutné nové statické posúdenie klenieb. Je tam veľký nárast ostatných chýb, nachádzame tam trhliny, hniezda a povrchové chyby, presvitajúcu výstuž. Drenážne potrubie na odvod horninovej vody má enormný počet jednotlivých chýb, vo veľkej časti má obmedzenú alebo žiadnu funkčnosť,“ konkretizovala podpredsedníčka predstavenstva Skanska SK Magdaléna Dobišová s tým, že je nutné vybudovať doplnkový systém na odvedenie horninovej vody.

Magdaléna Dobišová doplnila, že sedem mesiacov od prebratia staveniska pracuje na stavbe denne nepretržite 300 až 400 pracovníkov a od 60 do 80 veľkých mechanizmov. Rozostavaných je 27 nových mostných pilierov. „Budujú sa zemné telesá, kanalizácie, intenzívne sa pracuje na projektovej dokumentácii. Projektové a stavebné práce napredujú v súlade s harmonogramom,“ skonštatovala.

Skanska - Prezentácia z briefingu dňa 13. 12. 2021

Stavba D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala napreduje

V tuneli je zabetónovaných 150 klenieb, pokračujú práce na dostriekaní primárneho ostenia. Čoskoro sa začne na niektorých úsekoch výstavba podkladných vrstiev pod vozovkou. Keďže kamerové skúšky drenážneho potrubia, ktoré realizoval bývalý zhotoviteľ, ukázali značné vady, bude ich treba opraviť.

Na vonkajšej časti stavby sú v najväčšej pozornosti objekty mostov. Začali sa práce na dvoch, ktoré sa nachádzajú v náročných geologických podmienkach zosuvného územia.

„Na druhom najdlhšom moste tejto stavby, ktorý bude mať 600 m, sme začali práce na výsuvnej skruži a je zabetónované prvé pole mosta. Tretí najdlhší most dĺžky 400 m realizujeme technológiou letmej betonáže. Debníme zárodok nosnej konštrukcie a následne tu osadíme betonársky vozík. Čakajú nás náročné podmienky prichádzajúcej zimy, uvidíme, aké ďalšie práce nám počasie dovolí realizovať,“ hodnotí situáciu na stavbe Viliam Kučera, vedúci strediska mostov zo Skanska SK.

Ponúkame vám nahliadnuť na progres prác za október a november z dronového preletu.

Prvý záliv v najdlhšom tuneli na Slovensku je zabetónovaný

Spoločnosť Skanska SK zrealizovala v uplynulých dňoch betonáž prvého núdzového zálivu. V tuneli Višňové ich je celkovo 20 a slúžia pre núdzové odstavenie vozidiel.

„Do jedného bloku hornej klenby bolo vyliatych zhruba 175 m3 betónu, čo je oproti hornej klenbe v štandardnom priereze o cca 75 m3 viac. Priečny profil je v miestach zálivov zväčšený zo zhruba 75 m2 na 105 m2. Samotnej betonáži predchádzala komplikovaná montáž tzv. ruksaku – prídavného debnenia na vlastný betonársky vozík,“ hovorí Ivan Dimitrov, riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo Skanska SK.

Firme Skanska SK zostáva zabetónovať ešte 19 zálivov, už dnes sa realizujú prípravné práce na betonáž ďalších týchto častí tunela. Stavebné práce sú rozbehnuté aj na mostných objektoch a samotnej diaľničnej komunikácii.

TIP: Chcete vidieť progres prác za september a október? Pozrite si s nami video stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala z dronovej perspektívy.